Inleiding

Het doel van dit document is u informeren over de manier waarop de Frans-Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel van Rijsel uw persoonsgegevens (hierna “uw gegevens”) verwerkt conform de regels vastgelegd door de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna “AVG”).

Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

De Frans-Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel van Rijsel, opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk die valt onder de Franse verenigingswet van 1901, gevestigd en met hoofdzetel te 130 Boulevard de la Liberté – 59000 Rijsel is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

Categorieën van betrokkenen en verwerkte persoonsgegevens

 • De Frans-Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel van Rijsel verwerkt hoofdzakelijk identificatie- en contactgegevens van natuurlijke personen verbonden aan de bedrijven die lid zijn van de Kamer van Koophandel (voornamen, naam, e-mailadres, onderneming, functie …),
 • van natuurlijke personen verbonden aan bedrijven die geen lid zijn (voornamen, naam, e-mailadres, onderneming, functie …) of aan openbare entiteiten,
 • van natuurlijke personen verbonden aan haar dienstverleners en ook
 • van andere natuurlijke personen die gebruik wensen te maken van de diensten van de Frans-Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel (deelname aan evenementen, abonnement op de nieuwsbrief, downloaden van gegevens via de website …).

 

Bovendien verwerkt de Kamer ook informatie met betrekking tot beroepskwalificaties in het kader van haar activiteiten ter ondersteuning van het ondernemerschap (curriculum vitae van ondernemers, van toekomstige ondernemers, van opleidingsexperten).

De Frans-Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel van Rijsel verwerkt ook afbeeldingen en uitzonderlijk ook gevoelige gegevens (allergieën of voedselvoorkeuren) van de deelnemers aan de events die ze organiseert.

De Frans-Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel van Rijsel neemt in ieder geval het beginsel van gegevensminimalisering in acht en ziet erop toe dat enkel adequate en relevante gegevens worden verwerkt, noodzakelijk voor de aangegeven doeleinden.

Bronnen van de verwerkte persoonsgegevens

De Frans-Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel van Rijsel verzamelt uw gegevens rechtstreeks bij u of onrechtstreeks bij derden.

Grondslagen en doeleinden van de verwerkingen

Uw gegevens worden verwerkt op grond van:

 • ofwel het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van opdrachten van algemeen belang waarvoor de Frans-Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel van Rijsel is belast (bevordering van een wet- en regelgevend kader dat bijdraagt aan de economische ontwikkeling, bevordering van economische en commerciële betrekkingen op internationaal niveau, ontwikkeling en bevordering van beroepsopleidingen, uitvoering van onderzoek en analyses op commercieel, industrieel en financieel gebied …),
 • of het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen die behartigd worden door de Frans-Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel van Rijsel (communicatie rond events die ze organiseert …),
 • of het feit dat verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Frans-Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel van Rijsel onderworpen is (diverse briefwisseling en communicatie ter attentie van natuurlijke personen bij aangesloten of niet-aangesloten ondernemingen (managers, contactpunten …), overheden, federaties …),
 • of het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract afgesloten met de Kamer van Koophandel waarin u partij bent,
 • of met uw toestemming (abonnement op de nieuwsbrief van de Kamer van Koophandel …).

Overdracht van uw gegevens

Uw gegevens worden intern verwerkt door daartoe bevoegde personen binnen de grenzen van hun respectieve verantwoordelijkheden.

Om bovenstaande doeleinden te verwezenlijken kan de Frans-Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel van Rijsel uw gegevens doorgeven aan:

 • haar institutionele partners (ministeries, overheidsdiensten, ambassades, beroepsverenigingen) of haar niet-institutionele partners (ondernemingen, opleiders, dienstverleners) met name in het kader van de medeorganisatie van events en verzoeken om contacten (netwerking, events …);
 • haar dienstverleners in het kader van de verzending van de nieuwsbrief en andere mededelingen;
 • haar onderaannemers die de gegevens voor haar rekening verwerken.

 

In het kader van haar internationale activiteiten kan de Frans-Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel van Rijsel uw gegevens doorgeven aan een internationale organisatie

 • met een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie;
 • zonder adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. In dit geval kunnen gegevens pas worden doorgegeven mits passende waarborgen worden voorzien (zoals de contractuele standaardbepalingen van de Europese Commissie) zodat het gepaste beschermingsniveau van de overgedragen gegevens te allen tijde verzekerd is.
 • bij ontstentenis van een adequaatheidsbesluit of van passende waarborgen enkel op basis van uw uitdrukkelijke instemming.

Uw rechten

U hebt recht op toegang tot uw gegevens, recht op rectificatie in geval van een fout in uw gegevens en, onder voorbehoud van gerechtvaardigde dwingende en wettelijke redenen voorzien in de AVG, recht op beperking van de verwerking en recht op bezwaar tegen de verzameling van uw gegevens. In de laatste twee gevallen heft de uitoefening van dit recht de eerdere geldigheid van de verwerking echter niet op.

U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich wenden tot de Functionaris voor gegevensbescherming van de Frans-Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel van Rijsel (info@chambrefrancobelge.fr). Indien de Kamer van Koophandel bij de uitoefening van uw rechten twijfelt aan uw identiteit, kan zij vragen dat u de nodige aanvullende informatie verstrekt om uw identiteit te bevestigen.

Bovendien heeft u te allen tijde het recht om klacht in te dienen bij de Commission nationale de l’informatique et des libertés – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07 of bij de toezichthoudende autoriteit van uw woonland of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u vindt dat uw bovenstaande rechten niet gerespecteerd zijn.

Overdracht van uw gegevens

De persoonsgegevens verzameld door de Frans-Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel van Rijsel worden door haar – als verwerkingsverantwoordelijke – overeenkomstig de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming verwerkt.

De Frans-Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel van Rijsel verbindt zich ertoe de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw gegevens te beschermen.

Opslagperiode van uw gegevens

De Frans-Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel van Rijsel bewaart uw gegevens zolang als nodig om de wettelijke en reglementaire bepalingen die voor haar van toepassing zijn na te komen en zolang ze deze nodig heeft om de uitvoering van de doeleinden waartoe ze zijn verzameld te verzekeren.

Cookies

[1] Een “verwerking” van gegevens omvat met name het verzamelen, opslaan, organiseren, structureren, bewaren, aanpassen, wijzigen of gebruiken van uw gegevens.